Tvoříme Porubu společně

Není kde parkovat !!!

Jelikož na ulici Podroužkové je velice problémové parkování, navrhuji rozšíření parkovacích stání. Jednalo by se o nová stání na ploše opuštěného betonového hřiště a částečně travnaté plochy. Toto betonové hřiště už dlouhá léta není využíváno, protože asi o 50m vedle je nové hojně navštěvované větší sportovní hřiště, tudíž nikomu nebude to původní chybět. Plocha je poměrně čistá, bez stromů a křovin. Nové parkoviště by mohlo být napojeno na stávající parkoviště a mohly by využívat společný vjezd, nebo by byl vybudován zvláštní příjezd. Co se týče pojezdové plochy, tak by se toto parkoviště mohlo provést pomocí zatravňovacích pásů. Cílem tohoto návrhu je lepší komfort v parkování pro ostatní obyvatelé této ulice.

Informace

Předkladatel: Jakub Rohel
Lokalita: Místo návrhu je na ulici Podroužkova 1679/1 a 1679/3 - přes cestu hned v sousedství stávajícího parkoviště.
Celkové náklady: 800000 Kč
Posouzení proveditelnosti
(stanovisko ÚMOb Poruba):
Návrh byl upraven a v současné podobě je proveditelný.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Tento návrh rozšířeného parkoviště určitě rádi využijí i ostatní obyvatelé této ulice, kteří řeší každodenní problém se zaparkováním svého auta. Parkoviště by sloužilo obyvatelům celoročně bez omezení.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

V rámci posuzování proveditelnosti návrhu bylo nutné po konzultaci s autorem provést celkové navýšení rozpočtu tak, aby co nejvíce odpovídal skutečnosti.

Stará zpevněná plocha je tvořena vrstvou asfaltu a betonu a má rozměr 11,5 x 23 m. Navrhujeme odstranění celé zpevněné plochy a vytvoření nové plochy pro parkování ze zatravňovacích dlaždic o celkovém rozměru 15 x 23 m. Tím by bylo připraveno místo pro 12-16 aut, a to podle toho, jak by byl řešen vjezd na tuto plochu. Konkrétní provedení vjezdu na parkoviště bude řešeno ve fázi projektování parkoviště.

Realizaci upraveného návrhu po technické stránce nic nebrání. Realizace tohoto návrhu bude vyžadovat zpracování jednodušší verze projektové dokumentace včetně vyjádření příslušných orgánů a vydání územního souhlasu stavebním úřadem.